در سفرنامه مادام ژان ایولافوا، باستان شناس نامدار فرانسوی از مجموعۀ آسیاب ها و آبشارهای شوشتر که بی شک، بی نظیرترین سازه های آبی ایران و جهان است، به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یادشده است.

مهندسی در دوران هخامنشیان یا ساسانیان ؟

ساخت این مجموعه به روایتی ازدوران هخامنشیان شروع و در دوره ساسانیان تکمیل و به اوج شکوفایی خود رسید. هیچ مکانی را در جهان نمی توان پیدا کرد که مانند محوطه آسیاب‌ها آبی شوشتر (خوزستان) و آبشارهای شوشتر  پر آب، تاریخی و مهندسی ساز باشد. امروز پس از نزدیک به هزار و پانصد سال از اتمام ساخت، همچنان استوار و پابرجاست و بر دانش سازندگان آن گواهی می دهد.