کارهای زیر توسط اشخاص آموزش دیده و کسانی که با آن کار می کند انجام شود.

  1. قبل از شروع به تمیز کردن دستگاه ابتدا برق دستگاه را قطع و از خاموش بودن آن مطمئن شوید.
  2.  هر روز تمامی سینی هایی که استفاده شده را تمیز کنید همنطور محل پنل سینی و سوراخ روی سینی که پین داخل آن می شود .
  3. روی صفحه ای که سینی روی آن قرار  می گیرد و خمیرهای باقی مانده احتمالی در اطراف آنرا تمیز کنید .