1.  توجه داشته باشيد ولتاژ ورودي برق دستگاه صحيح باشد .
  2. بعد از كار روزانه دستگاه را فقط با دستمال نمدار تميز كرده از ريختن آب ، كشيدن كاردك و ابزار تيز   بر روي دستگاه خودداري كنيد .
  3. از برش نان خشك  و نان هایي که پوسته ضخيم دارند جداً پرهیز نمائید .
  4. سرويس، بازديد هاي دوره ايي، را به موقع انجام دهيد .
  5. دستگاه را ماهی یکبار روغن کاری و گریسکاری کنید.
  6. تیغه های برش نان را بعد از 200000 برش و یا شش ماه یکبار تعویض نمائید.
  7. سیم های الکتروموتور، تسمه پروانه را هر یکماه یکبار بازدید کنید.
  8. تمامی پیچ ها و مهره ها را هر دو ماه یکبار کنترل نمائید .
  9. از تكيه دادن وسايل و گذاشتن ابزار و لوازم متفرقه روی دستگاه خودداری فرمائيد .