1. قبل از اتصال برق به دستگاه کابل ارت را به بدنه دستگاه وصل شود .
  2. هميشه بعد از كار روزانه دستگاه را با پارچه نمدار تميز كرده و هرگز روی دستگاه آب نگيريد .
  3. به هيچ عنوان نان را با دست به سمت تيغه ها هل ندهيد .
  4. قبل از هر اقدامي براي بازديد، سرويس، يا تعويض قطعه ابتدا دستگاه را خاموش كرده و سيم برق را از سوكت يا پريز جدا كنيد.
  5. از گذاشتن وسایل ،ابزار و مواد اضافه روي دستگاه و اطراف آن خودداری نماييد .
  6. در صورت كار دائم با دستگاه هر دو ساعت ۱۵ الي ۲۰ قيقه دستگاه را خاموش كنيد تا خنك شود .
  7. از تغيير دادن سيستم دستگاه و جايگزين كردن قطعات غير استاندارد با قطعات اصل خودداری فرماييد .
  8. از برش نان خشك يا نانهايی كه دارای پوسته ايی با ضخامت بيش از ۵ ميليمتر مي باشند خودداری كنيد .
  9. سرويس ها و بازديد هاي دوره ای را به موقع انجام داده و در دفترچه ثبت كنيد .