• باز ماندن درب فر در فواصل پخت ( زمان ورود و خروج ارابه به داخل فر ) صفحه گردان داخل كابين فر پس از باز شدن درب در يك نقطه مشخص می ایستد بنابراين توجه كنيد قبل از باز كردن فر ارابه را از گرم خانه بيرون آورده و درب فر را زمانی باز كنيد كه بلا فاصله صفحه گردان بایستد ارابه را با ظرافت و سرعت به داخل كابين هدايت كرده و سريع درب را ببنديد و براي خارج كردن ارابه بعد از پخت ضمن استفاده از دستكش مخصوص جهت باز و بسته كردن درب فر را به موقع باز و بعد از خارج کردن آن سریع ببندید.
  • تنظیم کردن دریچه تراکم و تخلیه هوای داخل فر.
  • وجود کولر، هوا کش، نزدیک بودن درب فر به درب یا پنجره ای که باعث کوران شود.
  • استفاده نا درست از بخار فر و ایراد در سیستم بخار.