کاربرد نان در ایین‌های مختلف

 کاربرد نان‌ها در آیین‌های مختلف، در بسیاری از نوشته‌های باستانی ذکرشده است. تخمیر و نقش آن در تورم نان تقریباً در همین زمان کشف شد. یهودیان عهد باستان تفاوت موجود بین شکل‌های متورم و مسطح نان‌ها را می‌دانستند، حتی امروزه نیز نان‌های مسطح (و حجیم و نیمه حجیم به شکل‌های متفاوت) در آیین‌های ویژه مصرف می‌شوند. نان به‌سرعت توانست جایگاه خود را در اذهان بشر بیابد و فنّاوری آن خیلی سریع به هرجایی که گندم و سایر غلات قابلیت رویش داشتند، گسترش یافت. بعدها با آغاز صادرات و واردات گندم و سایر غلات در دوران باستان هنر پخت نان نیز گسترش یافت.

 بدون شک 3 هزار سال قبل، نانوایان شروع به توسعه و تولید نان‌هایی با سبک‌های گوناگون بر اساس باورهای فرهنگی و خیلی ساده‌تر، به دلیل برتری نسبت به دیگر نانوایان نمودند.

 نان در قرن هفتم 

 قرن هفتم میلادی زمان ظهور مطالبی درزمینهٔ نان و نانوایی در کتب یونان بود. اهمیت گندم در آن زمان آن‌چنان بود که در یونان، نان قوت غالب بود و صادرات آن ممنوع شد و از سوی قانون برای وزن و قیمت آن قوانینی معین گشت. جایگاه گندم و نان در مذهب محوری شد و یونانیان معابدی برای دیمی‌تر (Demeter)، الهه زراعت و حاصلخیزی در عهد باستان ساختند.

 نان  خیرات

 به علت اهمیت سیاسی نان و استفاده از آن برای کنترل عقیده مردم، این تجارت از مداخله حکومت‌ها به دور نماند. با تثبیت قیمت و وزن نان در زمان‌های مختلف دولت‌ها توانستند، جامعه را کنترل کنند. نان رایگان تصویری از خیرات رومیان بود و اگر امپراتور در تأمین نان مردم ناتوان بود، به‌سرعت تاج امپراتوری را از دست می‌داد، یا حتی ممکن بود زندگی‌اش را نیز از دست دهد.

 نان در بریتانیا‌ی کبیر

کنترل صنعت نانوایی همواره در طول تاریخ ادامه داشته است. در بریتانیای کبیر، دادگاه رسیدگی به امور مربوط به نان در سال 1226 میلادی برای کنترل وزن و قیمت نان ایجاد شد و به مدت 450 سال باقی ماند. در قرون‌وسطی یا سده‌های میانه، در تاریخ اروپای غربی، یکی از مهم‌ترین مراحل تاریخی است که از سال 400 میلادی تا 1400 میلادی را دربرمی گیرد، نانوایی به‌عنوان یک حرفه در سرتاسر اروپا شناخته‌شده بود و توسعه بسیاری از شکل‌های امروزی نان به آن زمان بازمی‌گردد.