شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید چرا  در دوران مختلف، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان ،نان های متنوعی وجود دارد که این تنوع در اثر چه عواملی ایجاد گردیده است 

 با توجه به بررسی های اصورت گرفته درتاریخچه نان می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • مواد اولیه ( استفاده از آرد های مختلف غلات و یا سایر آردها )
 • استحصال و به کارگیری آرد از گندم با درجه استخراج ( بازدهی ) یا درصد سبوس­گیری متفاوت
 • استفاده از آرد با دانه بندی متفاوت
 • استفاده از آب یا مایعات مصرفی به میزان متفاوت
 • به کارگیری و مصرف متفاوت خمیر ترش  یا خمیر مایه
 • به کارگیری و مصرف نمک طعام و نحوه افزودن آن در خمیر
 • نحوه افزودن هر یک از مواد دیگر
 • انتخاب و نحوه به کارگیری روش تهیه و عمل آوری خمیر
 • مدت زمان و نحوه مخلوط کردن و زدن خمیر
 • مدت زمان و نحوه استراحت دادن خمیر و یا تخمیر
 • نحوه تصویر دادن خمیر و چانه ( همچنین وزن چانه های مورد استفاده )
 • استفاده از تنور یا فرهای مختلف ، نوع فر ( شکل ظاهری ، مواد و مصالحی که در ساخت فر پخت مورد استفاده قرار گرفته است.  )
 • نحوه قراردادن خمیر در تنور یا فر
 • نحوه حرارت دهی یا استفاده از سیستم های حرارت دهی متفاوت
 • مدت زمان پخت

می‌توان اشاره کرد.