مجموعه‌ی مرشدگوهر افتخار دارد، امسال نیز در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان ایران تهران شرکت کند.

از ۲۲ الی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ منتظر حضور سبز شما هستیم.

سالن ۴۰

غرفه ۴۰۷

ساعت ۱۰ الی ۱۸