شکی نیست که عملکرد دقیق فر، اهمیت زیادی دارد. سه نوع فر در بازار موجود است.
گازی، برقی، همرفت (کانوکشن). فرهای گازی و برقی، بیشتر در منازل و انواع کانوکشن، عموما در آشپزخانه حرفه ای کاربرد دارد.
قبل از ورود اجاق گاز سنتی به آشپزخانه ها بیشتر غذا ها روی آتش اجاق و نان و شیرینی ها در تنور پخته می شدند. نانواها حرارت تنور را با دست خود امتحان می کردند، اما مگر پوست دست انسان تا چه اندازه تاب و تحمل حرارت تنور را دارد. به همین دلیل، تعیین حرارت مورد نظر، یکی از بزرگترین مشکلات نانواها بود. امروزه، نانواها در کمال آرامش نان می پزند و حق انتخاب دمای پخت را دارند.