ارابه حمل سینی

‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬سهولت‭ ‬در‭ ‬بارگيري‭ ‬و‭ ‬تخليه‭ ‬سيني‭ ‬ها‭ ‬

‭ ‬قابليت‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬اندازه‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬8‭ - ‬12‭ - ‬16‭ ‬پله‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬فر‭ ‬پخت