MG

میکسر های کوچک در تغارهای ۵، ۷، ۱۰ و ۱۵ لیتری در دورهای تند و کند برای تولید خمیر شیرینی های مختلف و همچنین تولید خمیر دونات.